Ongoing
PhD Dissertation


2023
Essay


2020 — 2022
Research + Coordination


2019 — 2022
Exhibition + Journal Article

2022
Presentation


2021 — 2022
Coordination

2021
Coordination


2021
Presentation


2021
Participation

2021
Journal Article


2021
Participation

2021
Journal Article

2017 — 2019
Workshop Series

2017
Workshop Series

2017
Journal Article

2014 — 2017
M.Sc. Degree


2016 — 2017
Fieldwork

2014 — 2015
Award
2014
Research + Design

2013
Summer School


2010 — 2014
Bachelor Degree


Cinsiyetlendirilmiş Hijyen: Erkeklerde Saç ve Kıl Bakım Pratikleri — [Gendered Hygiene: Men’s Haircare Practices]STS Turkey: Bir Disiplin Olarak Kimlik İnşası, 22-24 November 2021

with Melike Şahinol et al. 

ststurkey.org︎︎︎


ÖZET

Estetik cerrahinin ve bu alanda yapılmış sosyolojik araştırmaların çoğunlukla nesnesi olan kadınları çevreleyen tartışmalar, kadın bedeninin tektipleştirilmesi ile ortaya çıkan belirli bir türden kadınlık inşasına1 veya sağlık nedeniyle olmayan/isteğe bağlı bu işlemlerin kadınları güçlendirmesine odaklanmaktadır.2 Estetik cerrahiye ve bedenin tekno-medikal modifikasyonuna yönelik artan kültürel ilgi, erkek dünyasına ulaşarak erkekliği de tıbbileştirmektedir. Erkekler tarafından en sık başvurulan ilk 5 kozmetik prosedür arasında, kozmetik minimal invaziv (küçük kesi) prosedürler kategorisinde lazer epilasyon ile kozmetik cerrahi prosedürler kategorisinde saç ekimi yer almaktadır.3 Medikal hizmetlerde dünyanın önde gelen destinasyonu ve medikal turizm ülkesi olan Türkiye'nin güzellik turizmi, ülkeyi isteğe bağlı kozmetik işlemler için çekici kılmaktadır. 

Adele E. Clarke ve diğerleri erkekliklerin askerlik, eğitim ya da cinsellik gibi hayatın farklı alanlarında başarısızlıklar karşısında nasıl tıbbileştirildiğine dikkat çeker.4 Bu durum, kişisel güçlenmeyi talep eden erkekler için tıbbın etkisini ortaya koymaktadır. Alanyazında tarihsel yörüngeleri dikkate alan5 ve sosyo-politik ile dini etkilere odaklanan6 veya erkeklerin saç ve sakal ekimi yaptırma motivasyonlarını irdeleyenilgili çalışmalara rastlanmaktadır. Conrad, erkeklik ve saçın uzaması arasındaki bağlantıya ilişkin olarak, kellik ve testosteron arasındaki ilişkiye dayalı bilimsel bulgulardan etkilenen tarihsel koşullara bakarak kelliğin tıbbileştirilmesini inceler.8 Kellik ve yenilikçi biyomedikal tedaviler ile ilgili son çalışmalar,9 bu bağlamda erkek vücudundaki biyomedikal gelişmeler ve müdahaleler nedeniyle biyomedikalleştirilmiş erkekliklerden söz edilebileceğinin altını çiziyor. Ancak bu yeni müdahalelerin “hegemonik erkeklikleri” nasıl desteklediği açık bir soru olarak kalıyor.10

3 dilde yürüttüğümüz ve farklı cinsiyetlerden katılımcıları kapsayan uluslararası çevrimiçi araştırmamıza dayanarak, Müslüman toplumlardaki saç/kıl bakımı pratiklerini, Hıristiyan toplumlara kıyasla tekrar eden örüntüleri ve farklılaşan boyutlarıyla tartışmak istiyoruz. Bu karşılaştırma, bedende kıl alma ve saç/kıl ekimi normları ve pratiklerini içermekte olup Müslüman toplumlarda üç boyutta gerçekleşir: İlki, genellikle dini öğretilerle ilişkilendirilen ve kasık ile koltuk altı kıllarının alınmasını etkileyen hakim hijyen anlayışı; ikincisi, yeni erkeklik halleri ile ilişkili ortaya çıkan bakım normları; ve üçüncüsü, genellikle belirli sosyo-politik tutumlarla ilişkilendirilen farklı bıyık ve sakal stilleriyle temsil edilen erkekliklerin sosyo-politik konumları. İlk araştırma bulgularımız, saç/kıl bakımı pratiklerinin dine dair algılar ve iş çevresi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların yarısından fazlası burnundaki, kulaklarındaki, yanaklarındaki, favorilerindeki kılları aldırdığını/kestiğini, kasık/genital kıllarını aldığını/kestiğini ve koltuk altı kıllarını ayda veya haftada birkaç kez aldırdığını/kestiğini belirtmiştir. Ankete katılanların çoğunluğu saçlarını/kıllarını hijyen nedeniyle aldıklarını vurgulamışlardır ve dörtte üçünden fazlası, koltuk altı kılları olmayan bir erkeğin erkeksi görünmediği ifadesine katılmadıklarını veya kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir. Pandeminin saç bakım uygulamalarını da etkilediği görülmektedir. İlk bulgularımıza göre, katılımcıların  yarısı, pandemi sırasında sakallarını/saçlarını/kıllarını eskisi kadar fazla almadıklarını ifade etmişlerdir. Hijyen hassasiyetinin arttığı pandemi sürecinde, bu bulguların beklenilenin dışında bir durum sergilediği görülmektedir.

Bu çalışma, saç/kıl bakımlarının ne türden yeni erkeklikler inşa ettiğini ve yazarların bilgisi dahilinde daha önce erkeklikler çerçevesinde ele alınmamış hijyen olgusunu biyomedikalleşme ekseninde araştırmaktadır. Erken bulgulara dayanarak, saç/kıl bakımı pratikleri yoluyla tıbbileştirilmiş erkekliğin bir tür “cinsiyetlendirilmiş hijyen”11 olup olmadığını, öyle ise farklı kültürel ve dini dokullarda ne şekilde tezahür ettiğini tartışmaya açmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Erkeklik, cinsiyetlendirilmiş hijyen, saç ve kıl bakımı, beden sosyolojisi, toplumsal cinsiyetKAYNAKÇA

 1. Franco, J. (2008) Extreme Makeover: The Politics of Gender, Class, and Cultural Identity. Television & New Media, 9(6), 471-486;  Jones, M. (2006) Makeover Culture: Landscapes of Cosmetic Surgery. PhD Dissertation. Western Sydney University.
 2. Heggenstaller, A. K., Rau, A., Coetzee, J. K., Ryen, A. & Smit, R. (2018) Reflecting on Female Beauty: Cosmetic Surgery and (Dis)empowerment.
 3. American Society of Plastic Surgeons (2019), ‘2018 Plastic Surgery Statistics Report’ [online], available at: plasticsurgery.org, accessed 22 July 2020.
 4. Clarke, Adele E., Janet K. Shim, Laura Mamo, Jennifer Ruth Fosket, and Jennifer R. Fishman (2010), ‘Biomedicalization: A theoretical and substantive introduction’ in Adele E. Clarke, Laura Mamo, Jennifer Ruth Fosket, Jennifer R. Fishman and Janet K. Shim (eds.), Biomedicalization: Technoscience, Health, and Illness in the U.S., London: Duke University Press, pp. 1–44.
 5. Oldstone-Moore, Christopher (2015), Of Beards and Men: The Revealing History of Facial Hair, Chicago: University of Chicago Press;  Peterkin, Allan (2012), One Thousand Mustaches: A Cultural History of the Mo, Vancouver: Arsenal Pulp Press;  Doğan, Cem (2016), ‘Modern Man in the Making: Facial Hair, Fashion and Medico-social Construction of Masculinity in the Late Ottoman Society (1900-1920)’, Artuklu Human and Social Science Journal, 1:1, pp. 46-54;  Aykut, Susan (2000), Hairy Politics: Hair Rituals in Ottoman and Turkish Society, Adelaide: Charles Strong Memorial Trust.
 6. Alimen, Nazlı (2017), ‘The fashions and politics of facial hair in Turkey: The case of Islamic men’ in Anna-Mari Almila and David Inglis (eds.), The Routledge International Handbook to Veils and Veiling, London: Routledge, pp. 116–24; Yumul, Arus (2010), ‘Fashioning the Turkish body politic’ in Ceila Kerslake, Kerem Öktem and Philip Robins (eds.), Turkey's Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, London: Palgrave, pp. 349–69. 
 7. Zucchelli, Fabio (2017), ‘Beard Transplants and Facial Hair Trends: Why Men are Motivated to Have Surgery’, Journal of Aesthetic Nursing, 6:1, pp. 30-31;   Dixson, Barnaby J. W., James M. Sherlock, William K. Cornwell and Michael M. Kasumovic (2018), ‘Contest Competition and Men's Facial Hair: Beards May Not Provide Advantages in Combat’, Evolution and Human Behavior, 39:2, pp. 147-53.
 8. Conrad, Peter (2007), The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 33f.
 9. Bautista, Javier (2020), ‘Hair Regeneration Using Stem Cells to Treat Baldness’, BioNews, 26 May, accessed here on 20 October 2020.
 10. Kampf, Antje, Barbara L. Marshall, and Alan Petersen (2013), Aging Men, Masculinities and Modern Medicine, New York: Routledge, 5.
 11. Rauber, A. (2021). Gendered Hygiene-Medikalisierte Weiblichkeit durch Intimhygiene. Gender(ed) Thoughts, Working Paper Series, 1.